DRET / HABITATGE / GÈNERE


 

És important poder visualitzar el fenomen de l’exclusió residencial com un procés de moltes dimensions per tal d’abordar-lo amb tota la seva complexitat.
 

Fenomen relatiu (mesura de benestar comparativa, no absoluta)
Dinàmic (és un procés i no un estat)
Multidimensional (econòmica, social, política i cultural) i estructural.

 
D’aquesta manera definim la exclusió residencial com un fenomen multidimensional:

 

Dimensió econòmica
Dimensió social
Dimensió política
Dimensió cultural 


Aquest fenomen multidimensional fa referència als obstacles en que es troben determinades persones per participar plenament de la vida social. Aquest reflecteix la manca d’accés a tot tipus de béns i serveis socials fonamentals per el desenvolupament humà (habitatge, salut, educació, serveis, etc...). Integra a més dels factors econòmics altres com factors socials que impliquen diferències importants de benestar entre les persones d’una mateixa societat.
 
La UE considera que “el terme exclusió social és centra en el caràcter multidimensional dels mecanismes a través dels quals és nega als individus i grups a participar ens els intercanvis, les pràctiques i els drets socials, que són imprescindibles per a la integració social, i per tant, per a la seva identitat.” Aquesta conceptualització fa referència a qüestions de drets socials i ciutadania.

Programa d'Inclusió Residencial (PIR)

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT PUNTUAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I URGÈNCIA SOCIAL

Què és l'Allotjament d'Emergència? 


L’objectiu del projecte és oferir allotjament de curta durada a persones o famílies que han tingut una pèrdua d’habitatge sobrevinguda (desnonaments, incendis, etc), derivades dels Serveis Socials de Terrassa, per poder pal·liar la situació fins poder cercar una alternativa residencial.

Perquè ho fem així?

Un cop es cobreix la necessitat bàsica, es realitza un seguiment setmanal i valoració del grau d’autonomia en manteniment i cura de llar i convivència, així com un estudi de possibilitats d’alternatives habitacionals. Es realitza retorn i coordinació amb els referents de Serveis Socials per afavorir una atenció integral en que s’activin les opcions de sortida adequades en cada cas. El desenvolupament competencial, el treball en xarxa, foment de l’acció comunitària i la perspectiva de gènere són aspectes transversals.
 
A qui atén el projecte?

Atenem a persones o famílies que, per causes sobrevingudes han tingut una pèrdua d’habitatge i són derivades de Serveis Socials de Terrassa. Les causes sobrevingudes poden ser: situacions estructurals derivades de l’habitatge, situacions personals (discapacitat sobrevinguda que requereixi adaptació, violència intrafamiliar, etc), o desnonaments urgents.
 
Què volem transformar?

Primerament, cobrir una necessitat tan bàsica com és tenir un sostre. Tot seguit, volem fomentar la capacitat de les persones/famílies de sobreposar-se a la situació esdevinguda i trobar, amb el suport del treball en xarxa i principalment els referents socials, opcions de sortida habitacional adequades en el menor temps possible, de manera que l’episodi viscut no acabi integrant-se com un funcionament estructural propi.

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT TEMPORAL A HABITATGE SOCIAL AMB SUPORT SOCIOEDUCATIU​

Què és el programa Habitatge i Més? 

El projecte Habitatge i Més cobreix de manera temporal la necessitat bàsica d’un habitatge digne per a famílies en risc d’exclusió residencial, proporcionant un acompanyament socioeducatiu constant per tal de treballar diferents àmbits de la vida quotidiana que permetin millorar a les famílies en la seva autonomia.

Perquè ho fem així?

Treballem des de la quotidianitat i la perspectiva de gènere, realitzant visites setmanals als habitatges i abordant aspectes econòmics, laborals, sanitaris, jurídics, emocionals i de convivència que ajudin a les famílies a assolir objectius per tal que puguin reprendre el control dels seus projectes vitals.  

A qui atén el projecte?

Atenem a famílies monomarentals i nuclears, amb infants, que es troben en risc d’exclusió residencial.

Què volem transformar?

Volem transformar la situació d’exclusió en la que es troben les famílies quan accedeixen al programa en un empoderament personal, en l’adquisició d’aprenentatges útils i en la millora d’habilitats socials que els permetin accedir a un habitatge digne i estable. 

Què és Habitatge Supervisat?

El projecte Habitatge Supervisat proporciona allotjament temporal de mitja estada per a persones i/o famílies que no necessiten acompanyament i suport socioeducatiu però que no tenen accés al mercat d’habitatge, ja sigui públic o privat, per manca de recursos econòmics o de requisits d’accés.

A qui atén el projecte?

El projecte atén a famílies, de manera fonamental, però també a persones soles, derivades, principalment, des de Serveis Socials però, també, des de les diferents entitats del teixit associatiu de les ciutats a les que desenvolupem el projecte. El perfils participants es corresponen amb famílies o persones en situació d’exclusió residencial.

Per què ho fem així?

Habitatge Supervisat és el programa en el que les condicions d’estada són les més similars a un habitatge autònom. El temps d’estada al recurs ha de poder permetre desenvolupar i assentar les competències necessàries per la cura i el manteniment de l’habitatge, en el sentit més ampli, fent possible que les persones i famílies no tornin a una situació d’exclusió residencial en el futur.

Què volem transformar?

Treballem sota l’activació de drets com a element imprescindible per superar les situacions de sensellarisme, dissenyant estratègies d’accés a l’habitatge a partir de la realitat de les famílies i persones participan
ts.

Què és CAFT Sant Pere Més Baix? 

El Centre d’Allotjament Familiar Temporal Sant Pere Més Baix (CAFT SPMB) és un projecte per famílies en risc d’exclusió residencial que conviuen en un mateix edifici on s’ofereix acompanyament socioeducatiu individual, familiar, i grupal per assolir els projectes vitals definits.

Perquè ho fem així?

Treballem des del model de competències aplicat a la quotidianitat, amb metodologies grupals i comunitàries des d’una perspectiva de gènere per incrementar l’autonomia de les famílies, i per extensió, la seva llibertat.

A qui atén el projecte?

Atenem a famílies en risc d’exclusió residencial, la majoria monomarentals, aquest és un clar reflex de la societat actual on el rol de cura dels infants sovint recau a les dones.

Què volem transformar?

En última instància, el que volem transformar és l’adquisició d’un habitatge de llarga durada, però per això, cal una mirada de procés on cada habilitat recuperada i les noves eines adquirides siguin substancials per fixar les bases que permetran a les famílies mantenir l’habitatge en un futur.

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT TEMPORAL A HABITATGE SOCIAL AMB SUPORT SOCIOEDUCATIU

Què és el projecte? 

El projecte proporciona serveis d'allotjament temporal amb suport socio-educatiu per a dones víctimes de violència masclista, i si escau als/les seus/ves infants. El suport es desenvolupa mitjançant plans de treball a partir de l’habitatge oferint, des d’un principi, un entorn normalitzat i autònom que les dinamitzi per a viure de manera independent en un ambient absent de violència. La finalitat última és facilitar la inclusió socio residencial orientant la recerca d’un habitatge estable, segons les potencialitats de les dones, que les permeti desenvolupar una vida normalitzada i autònoma.

Perquè ho fem així?

Perquè creiem en els canvis positius vehiculats pel model de competències com a metodologia d’intervenció, ja que posa a les dones i els seus infants en el centre al desenvolupar de manera integral i a partir de l’habitatge els acompanyaments individuals, les intervencions grupals, fomentant el treball en xarxa i comunitari per tal de facilitar els processos d’empoderament i autonomia socioresidencial de les dones. 
 
A qui atén el projecte?

El projecte s’adreça a les dones, soles o amb infants a càrrec, d’arreu de Catalunya que han complert els itineraris dels Serveis d'Acolliment i Recuperació (SAR) i/o altres recursos, donant continuïtat al procés d'autonomia iniciats als mateixos. Són dones o famílies monomarentals que degut a la violència viscuda es troben en situació d’exclusió residencial i itinerància i que ja han iniciat i avançat els processos de recuperació. El NES forma part de l’últim esglaó del circuit d’atenció cap a l’autonomia plena i lliure de violència de les dones.
 
Què volem transformar?

Volem incidir en els processos d’inclusió socioresidencial de les dones soles o monomarentals que degut a la violència masclista s’ha vist exposades a situacions d’extrema vulnerabilitat marcada per la pèrdua de l’habitatge amb tot el que això implica. Acompanyem les dones en la fase final des que ha pres la decisió d’allunyar-se de les situacions de violència viscuda i, d’aquesta manera, contribuïm a eradicar la violència masclista dins de la nostres societat. 

Amb el suport de:

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT PUNTUAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I URGÈNCIA SOCIAL


Què és l'Allotjament d'Urgència per a Dones Víctimes Domèstica i menors al seu càrrec (SAU)? 

L’objectiu del projecte és oferir allotjament temporal amb suport socio-educatiu a famílies en situació d’exclusió residencial, desenvolupant plans de treball integrals a partir de l’habitatge, amb la finalitat de facilitar la inclusió social i residencial de les persones beneficiàries.

Perquè ho fem així?

Treballem en base al model d’identificació i activació de competències, amb metodologia d’acompayament individualitzat, intervencions grupals, treball en xarxa i foment de l’acció comunitària i la perspectiva de gènere, per tal d’afavorir processos de millora de l’autonomia i empoderament per fer possible una inserció residencial adequada i sostenible.
 
A qui atén el projecte?

Atenem a famílies en situació d’exclusió residencial, és a dir, que han perdut l’habitatge en un moment de la seva trajectòria vital, compten amb poca o nul·la xarxa de suport i no disposen dels ingressos suficients com per poder accedir a una vivenda, sigui privada o pública. Els perfils principals que atenem són famílies monomarentals i famílies nombroses d’origen extra-comunitari.
 
Què volem transformar?

Volem incidir en l’activació i desenvolupament de competències per la millora de l’autonomia, amb la mirada posada en el procés, per tal que les famílies puguin identificar les causes que les han portat a aquesta situació d’exclusió, així com prendre les decisions i accions per tal d’aconseguir una inserció socio-residencial sostenible.

Què és el programa Nausica? 

El projecte Nausica de l’Ajuntament de Barcelona neix al 2017 per tal de complementar el suport que dona el Pla Estatal a les persones sol·licitants d’asil i refugiades que arriben a la ciutat de Barcelona. S’ofereix un habitatge digne i un acompanyament socioeducatiu constant per tal de treballar diferents àmbits de la vida quotidiana que permetin facilitar l’acollida de les persones ateses.

Perquè ho fem així?

Treballem des de la quotidianitat i la perspectiva de gènere, realitzant visites setmanals als habitatges i abordant aspectes econòmics, laborals, sanitaris, jurídics, emocionals i de convivència que ajudin a les famílies a assolir objectius per tal que puguin continuar amb el seu procés vital en les millors condicions, en un entorn nou per elles.  

A qui atén el projecte?

Atenem a dones i els seus fills i filles sol·licitants d’asil i refugiades que arriben a la ciutat de Barcelona, per a tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat.

Què volem transformar?

Volem transformar les dificultats en què es troben les persones que arriben a la ciutat en un empoderament personal, en l’adquisició d’aprenentatges útils i en la millora d’habilitats socials que els permetin realitzar un procés d’arrelament digne. En què consisteix el Work In Progress?

És un projecte que pretén incidir en les diferents esferes de la persona:

- ESFERA ESTRUCTURAL: Incidir en la fractura que s’ha produït entre la persona i la comunitat especialment en relació a l’accés a l’habitatge i l’accés al món laboral tenint en compte la identitat de gènere sentida de la persona.

- ESFERA PERSONAL: Posar al centre el projecte vital de la persona per tal d’introduir estratègies i recursos que promoguin l’autonomia i l’emancipació de la mateixa posant especial èmfasi en l’acompanyament en la presa de decisions de la persona en relació al seu trànsit.

- ESFERA COMPETENCIAL: Acompanyar a la persona en el desenvolupament de les competències personals i professionals que existeixen en ella.

- ESFERA COMUNITÀRIA: Fomentar la creació d’un projecte comunitari entre les persones usuàries del recurs per tal d’establir una xarxa personal sòlida entre iguals i fomentar la corresponsabilitat entre les membres  que funcioni com un model de relació extrapolable a la sortida del recurs.

Perquè ho fem així?

A totes les persones se’ns assigna un gènere al nàixer: home o dona, i s’espera de nosaltres que ens identifiquem i comportem segons els mandats de gènere hegemònics

Aquest procés de socialització tot sovint deixa de banda que la identitat de gènere no és quelcom biològic sinó un procés de descobriment viu i que, per tant, hi haurà persones que en el procés de construcció de les seves subjectivitats no s’identificaran amb el gènere assignat al nàixer tot iniciant una transició, per tal de ser reconegudes socialment en el gènere sentit.

El trànsit és el procés a partir del qual la persona va elaborant de quina manera vol expressar la seva identitat de gènere, i en aquest procés és imprescindible el suport de la xarxa personal i la comunitària.

Tanmateix, hi ha vegades que el trànsit pot desencadenar una sèrie de fractures socials que poden situar a la persona en una situació de vulnerabilitat social, especialment a l’inici d’aquest procés.

Una de les fractures que es poden donar és la pèrdua o la manca d’un habitatge segur on poder posar al centre el projecte de vida de la persona i la conciliació d’aquest amb la vivència i l’expressió de la identitat sentida, en aquest context, es crea el Projecte Work In Progress.

A qui atén el projecte?

A dones trans en situació que es troben en situació de sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i/o habitatge inadequat.

Què volem transformar?

Tractar de canalitzar tota la violència estructural soferta en estratègies de resistència i aprenentatge.
Reducció de la escletxa entre la persona i la comunitat, tot construint un model de relació extrapolable a la sortida del recurs.
Proporcionar les eines necessàries perquè la persona es permeti posar al centre el seu projecte vital.

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT PUNTUAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I URGÈNCIA SOCIAL

Què és l'Allotjament d'Urgència per a Dones Víctimes Domèstica i menors al seu càrrec (SAU)? 

L’objectiu del projecte és oferir allotjament temporal amb suport socio-educatiu a famílies en situació d’exclusió residencial, desenvolupant plans de treball integrals a partir de l’habitatge, amb la finalitat de facilitar la inclusió social i residencial de les persones beneficiàries.

Perquè ho fem així?

Treballem en base al model d’identificació i activació de competències, amb metodologia d’acompayament individualitzat, intervencions grupals, treball en xarxa i foment de l’acció comunitària i la perspectiva de gènere, per tal d’afavorir processos de millora de l’autonomia i empoderament per fer possible una inserció residencial adequada i sostenible.
 
A qui atén el projecte?

Atenem a famílies en situació d’exclusió residencial, és a dir, que han perdut l’habitatge en un moment de la seva trajectòria vital, compten amb poca o nul·la xarxa de suport i no disposen dels ingressos suficients com per poder accedir a una vivenda, sigui privada o pública. Els perfils principals que atenem són famílies monomarentals i famílies nombroses d’origen extra-comunitari.
 
Què volem transformar?

Volem incidir en l’activació i desenvolupament de competències per la millora de l’autonomia, amb la mirada posada en el procés, per tal que les famílies puguin identificar les causes que les han portat a aquesta situació d’exclusió, així com prendre les decisions i accions per tal d’aconseguir una inserció socio-residencial sostenible.

SUBPROGRAMA D'ALLOTJAMENT TEMPORAL A HABITATGE SOCIAL AMB SUPORT SOCIOEDUCATIU

Què és Yasmina?

Yasmina és un projecte que proporciona allotjament temporal amb suport socioeducatiu per a dones migrades que requereixen més suport social i competencial, on a més  de recuperar-se dels processos de violència viscuts, requereixen estabilitzar-se en un territori, i treballar la inclusió des de la proximitat i la creació d'identitat personal i col·lectiva. 

A qui atén el projecte?

A dones migrades que han estat víctimes de violència masclista, matrimonis forçats i/o es troben, actualment, en situació de manca de documentació administrativa.

Per què ho fem així?

És necessari  poder dissenyar serveis des d'un enfocament comunitari i amb un model d'acompanyament que tingui en compte com reduir el desarrelament de les dones migrades, pròpiament perquè són migrades i perquè els circuits territorials els generen desplaçament constants, per tant, cal poder disposar de serveis allotjament més estables que millorin l'acompanyament i adaptin l'atenció al procés de les dones incorporant el tractament de les diferències culturals associades a acompanyament socioeducatius.

Què volem transformar?

El desenvolupament de processos a partir del treball comunitari ha de permetre posar el focus en el concepte de ciutadania, des de l’activació de drets, fonamental per tal d’assolir una veritable autonomia per les dones participants, fent-les protagonistes dels seus projectes vitals i familiars.

Què és Nosaltres?

És una proposta metodològica d’intervenció amb famílies sota el paradigma Housing First, com a element innovador en la intervenció en situacions de sensellarisme fora del model tradicional d’escala.

A qui atén el projecte?

Famílies en situació d’exclusió residencial i que no accedeixen als recursos tradicionals d’habitatges d’inclusió i que per les seves característiques i habilitats mostren resistències a participar a mesures d'inclusió, perpetuant la seva situació.

Perquè ho fem així?

Partim d'un model d'intervenció en clau d'empoderament que situa, així, a la família com a subjecte actiu del seu propi procés de gestió del canvi, tant des de la responsabilitat en l'adquisició de noves capacitats i competències, com des de la participació activa a la presa de decisions. Així, es parteix del protagonisme, l'autonomia i la autoritat dels membres de la unitat familiar per a gestionar les transformacions que vulguin i siguin capaços de sostenir.

Estructurem la intervenció en 3 fases diferenciades, amb una durada flexible (en funció de cada cas) i per les que les famílies es mouran, endavant i enrere, en funció dels resultats obtinguts a cadascuna d'elles.

Què volem transformar?

Considerem que cal poder obrir nous espais d’intervenció que possibilitin oportunitats d’èxit per aquelles famílies amb les que el model tradicional no ha funcionat, ja sigui a causa dels factors interns de la pròpia família com dels externs del context que l’envolta.

Programa de suport social

Què és el Desfentnusos? 

Desfent nusos és el programa d’ajudes de Prohabitatge, neix com un programa de suport transversal a la resta de projectes d’Inclusió Residencial. Treballem per recolzar a les famílies i persones des d’una visió més integral, que tingui en compte les diferents dimensions de les persones i generi estratègies d’apoderament que alhora permetin buscar maneres d’abordar les situacions de vulnerabilitat.
 
Perquè ho fem així?

El funcionament del projectes es fonamenta en implicar a tots els agents socials per tal de trobar mecanismes i col·laboracions que permetin donar resposta a les necessitats de les persones que atenem. La forma de fer-ho és generar un cercle de producció sostenible de proximitat on intervinguin agents socials i empreses amb Responsabilitat Social Corporativa per tal d’evitar el malbaratament de productes, i que permetin oferir uns productes i serveis dignes.
 
A qui atén el projecte?

El programa està dirigit a satisfer les necessitats dels tots/es usuaris/es que formen part dels Projectes d’Inclusió Residencials de l’entitat. Posant especial atenció per rangs d’edat i amb perspectiva de gènere, especialment a les dones que tenen fills a càrrec.
 
Què volem transformar?

Les situacions de vulnerabilitat en les que esdevenen les usuàries dels nostres projectes, les quals requereixen d’una intervenció per poder pal·liar aquestes necessitats més bàsiques. És per aquest motiu que Prohabitatge busca agents col·laboradors que puguin oferir bens i/o prestar serveis que permetin desencallar els nusos que apareixen a les trajectòries personals i professionals.

Projecte amb el suport de:
 

Què és SUMEM? 

Sumem és un projecte d'atenció i suport que s'engloba dins el Programa de suport social de Prohabitatge, posant especial atenció en els àmbits legals, educatius, formatius, psicològics i d'ajuts puntuals per necessitats peremptòries per dones que han patit o estan patint violència masclista, i els seus fills i filles. 

Perquè ho fem així?

El nostre model d'allotjament  en habitatges  habitualment  unifamiliar i/o compartits,  per una banda permeten normalitzar la situació de les dones i fills i filles i la seva relació amb l'entorn, però alhora  apareixen molts neguits i necessitats que requereixen d'acompanyament més especialitat per oferir a la dona i la seva família. En molt casos la cobertura social i el recolzament d'aquestes famílies està limitat al territori on resideixen depenent de la capacitat del mateix, i en molts casos són insuficients i/o la llista d'espera és important.
 
A qui atén el projecte?


El projecte està destinat a l'atenció de la infància de casos que es troben acollits en els serveis d'allotjament de refugi i de suport educatiu que és realitza l'entitat i reforçar amb serveis d'allotjaments alternatius d'espera en casos d'emergències que han d'accedir a cases d'acollida, per afavorir la inclusió i l'autonomia.

Què volem transformar?

Sumem vol incidir a la necessitat que tenen els fills i filles de recursos residencials destinats a violència de gènere, per tal de garantir les necessitats bàsiques però a la vegada anar una passa més endavant i oferir uns serveis als quals moltes vegades no hi poden accedir depenent del territori o els recurs en el que es troben, per això oferim:

- Acompanyament legal. 
- Acompanyament educatiu: coordinació de trajectòries formatives entre centres, moviments de transició i evitar l'absentisme.
- Cobertura de suport puntual, degut a reconèixer que la cobertura de Renda Activa d'Inserció, resulta limitadora (alimentació, medicines, calçat...)
- Atenció psicològica de caràcter educatiu, per oferir pautes a les dones com orientar els canvis a les filles i fills i la fase de sortida per afrontar-ho constructivament. 
- Suport a la recerca d'habitatge i adaptació i posada en marxa a l'habitatge definitiu.
- Gestió i suport a l'entorn a necessitats de les famílies com oportunitats laborals i mentoratges. 
- Incidir a les competències de mobilitat de les dones.

Amb el suport de:

Què és el programa Serjant? 

Aquest és el projecte on s'organitza el Voluntariat de l'entitat, és el canal on persones capacitades externes s'incorporen al treball de l'entitat d'una manera voluntària per realitzar una col·laboració puntual o de forma perllongada en situacions d'emergència. 

Perquè ho fem així?

Creiem què és fonamental la necessitat de generar vincles amb la societat civil com a manera de generar sensibilització entorn de la problemàtica del sensellarisme, violència masclista i migració.  La sensibilització i capacitació de joves i adults que vulguin i puguin donar suport als processos, a través del manteniment i adequació  d'habitatges, garantint necessitats bàsiques o treballant competències tecnològiques generaria un vincle personal amb les famílies, a més d'un vinculació cultural i cívica amb la problemàtica.

A qui atén el projecte?

El projecte reforça la línea de treball de l'entitat en totes les seves àrees, els principals destinataris del projecte són els usuaris i usuàries del Programa d'Inclusió Residencial de l'entitat, a través d'agents de suport capacitats per donar resposta a les situacions d’aïllament social i desigualtats multidimensionals, prioritzant garantir necessitats bàsiques i el manteniment de l'habitatge.

Què volem transformar?

L'objectiu és enfortir la xarxa de suport i de treball que la associació realitza amb grups en risc d'exclusió residencial i vulnerables a nivell social, especialment gent sense sostre, dones víctimes de violència masclista i persones migrades mitjançant un equip de voluntaris, en context d'emergència social.

Projectes d'intermediació laboral

Què és el projecte? 

El projecte MAIS (Mesures Actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida Ciutadana), és un programa d’orientació sociolaboral per donar suport en la recerca d’ocupació i/o orientar en com definir un objectiu laboral a mig termini. I amb la finalitat de millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral de la població en risc d’exclusió social del municipi, que perceben la Renda Garantida de Ciutadania.
 
Perquè ho fem així?

L’objectiu general del programa és el de millorar la inclusió social i laboral de les persones del territori que es troben en risc d’exclusió social, augmentant la seva presencia en el mercat laboral, millorant els nivells de formació, així com les competències bàsiques, transversals i professionals.  Donarem eines i acompanyament amb l’objectiu de millora competencial i possible inserció laboral dels participants, mitjançant blocs formatius i temari especialitzat, i mitjançant la intermediació amb el teixit empresarial.
 
A qui atén el projecte?

El programa és centra en col·lectiu en risc d’exclusió social que viu al territori d’actuació (Barcelona i Terrassa). Dins d’aquest grup de possibles candidats, tindran prioritat:   
- Les persones amb un grau d’ocupabilitat que es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció. 
- Les persones amb edats compreses entre el 31 i els 60 anys.   
- Les dones, en especial les supervivents de violència masclista.
- Les persones amb càrregues familiars.    

Què volem transformar?

Aconseguir una inserció exitosa dels participants en el mercat laboral basada en una concepció holística i empoderadora de la persona. Es treballa amb Itineraris formatius adaptats a les necessitats personals i laborals dels participants: es vol retornar l’agència a l’individu en aquest procés dotant-lo de recursos psicosocials i laborals. Flexibilitat, transversalitat i resiliència són alguns dels valors que ens mouen en aquesta fita per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones fent front a les diverses situacions de vulnerabilitat socioeconòmica amb què es troben. 

 
Prohabitatge realitza el projecte MAIS a Barcelona i Terrassa amb el suport de:
 

Què és Talents?

Talents és un programa que vol donar resposta a la problemàtica de formació, ocupabilitat i ocupació necessàries per a la inclusió social i residencial que les dones caps de llar que a causa de la seva figura monomarental, són l'única font d'ingressos per a la seva unitat familiar depenent d'elles, en gran mesura, la capacitat de generar ingressos per a la unitat familiar i per tant l'èxit de la inclusió. Per això buscarem alinear l'orientació laboral amb el procés socioeducatiu vinculat al programa d'inclusió residencial (PIR) que oferim com a entitat.

Per què ho fem així?

Els nostres objectius passen per: possibilitar l'ocupabilitat de les dones víctimes de violència masclista que han derivat en el nostre programa d'inclusió residencial (PIR) des d'una perspectiva de gènere i de discriminació positiva; facilitar la identificació de competències claus que presenten les dones monomarentals o soles i reconèixer-los com talent transferible al mercat de treball; acompanyar en el disseny personalitzat del projecte professional de manera coherent amb les competències que compta la dona i el mercat laboral a que pugui accedir les dones monomarentals o soles; facilitar el desenvolupament i adquisició de competències bàsiques, tècniques i transversals o conductuals que permetin obrir oportunitats laborals i implicar al teixit empresarial local en els processos d'inserció de les dones com una estratègia de RSC i territori socialment responsable, introduint la perspectiva de gènere i de discriminació positiva.

A qui atèn el projecte?

El programa és centra en el col·lectiu de dones soles o amb famílies monomarentals víctimes de violència domèstica que viu al territori d’actuació.

Què volem transformar?

Aconseguir una inserció exitosa de les participants en el mercat laboral basada en una concepció holística i empoderadora de la persona. Es treballa amb Itineraris formatius adaptats a les necessitats personals i laborals de les dones, tenint en compte les seves circumstàncies personals i moment vital. La integració social real d’aquestes ha de passar per la inserció laboral i habitacional, i per tant cal treballar en un pla vital transversal.

Aquest projecte es realitza amb el suport de:Què és Essencials?

Essencials és un projecte que vol treballar en allò que és "Essencial" des d'una perspectiva de drets humans: l'accés al treball i a l'habitatge digne que, alhora, possibilita l'oportunitat de poder regular i disposar del dret a la ciutadania plena.

Perquè ho fem així? 

El context actual, marcat per la crisi sanitària, social i econòmica, ha comportat un cop especialment dur per aquelles famílies o persones en exclusió residencial o bé en situacions d’alta fragilitat en l’habitatge, provocada per una trajectòria llarga de vulnerabilitat econòmica. La majoria d'aquestes famílies han vist com la crisi actual feia caure els seus pocs ingressos, provinent majoritàriament de l'economia submergida (cura de gent gran, neteja...) o de sectors laborals com ara la restauració o serveis a les persones, on ja arrossegaven contractes esporàdics, mal remunerats...
A més a més, moltes d'aquestes persones del col·lectiu en risc d’exclusió social o directament excloses, se'ls afegeix la dificultat de no poder renovar la seva situació administrativa, ja sigui perquè no tenen un padró fix, o perquè s'han quedat sense contracte laboral, amb la qual cosa ens trobem amb un volum cada vegada més nombrós de famílies sense llar o amb habitatges molt precaris (habitacions llogades, immobles no habitables...); sense recursos econòmics i amb una inestabilitat administrativa. Aquests tres factors (exclusió residencial, laboral i administrativa) s'interfereixen mútuament i col·loquen a les famílies en una situació d’exclusió total difícil de modificar si no es treballa en paral·lel en els tres eixos.

En aquest sentit, el projecte presentat, s’emmarca en la lògica de recolzar i ampliar les accions de serveis socials en la fase de sortida cap a la inclusió social. Treballant l’autonomia de les famílies en sentit ampli podem millorar les possibilitats de que aquestes no cronifiquin la dependència de les ajudes, alhora que podem interferir en la prevenció de que s’ampliï i agreugi la situació i la quantitat de famílies exposades a una exclusió social severa provocada per la falta d’habitatge, de recursos econòmics i d’estabilitat jurídica administrativa.

A qui atén el projecte?

Essencials atendrà un total de 160 persones / famílies en els dos anys d'execució (2021-2022). La majoria d'elles ens arriben derivades de Serveis Socials i pertanyen al col·lectius d'exclusió residencial. Des de Serveis Socials ens deriven a l’entitat persones i famílies provinent del col·lectiu d’exclusió residencial (sensellarisme) o amb una alta vulnerabilitat.

Què volem transformar?

A través de les accions del programa i atenent  les persones / famílies amb una metodologia d'acompanyament  tranversal, personalitzat i individualitzat que contempli les diferents esferes de la seva situació i treballi coordinadament i activament l’esfera residencial i laboral, pretenem poder inserir en la inserció real i completa de les famílies.  

Programes de mediació

Projectes comunitaris

Què és el Proxare? 

Proxare és un procés metodològic comunitari de activació comunitari de activació de drets per treballar amb persones en un recurs habitacional temporal, aquesta es dota d’una app que té com objectiu facilitar l’arrelament tecnològic i físic. Això permet generar espais de formació i interacció grupal en noves tecnologies entre els usuaris/es i professionals de l’àmbit.
 
El trajecte s’inicia amb un procés socioeducatiu als usuaris/es que permet desenvolupar competències tecnològiques, relacionals i comunicatives.
 
Perquè ho fem així?

Quan una persona ha anat perdent drets degut al seu procés personal, l’únic que perdurà és la identitat digital, és en base aquesta sobre la qual treballem per recuperar el dret a la ciutadania, l’accés a la informació, accés a tràmits i ajuts socials, i serveis que permetin accedir a nous recursos residencials.
 
El projecte desenvolupa una metodologia per tal de generar espais de formació virtual e interacció grupal en noves tecnologies entre els/les usuaris/es i professionals de l’àmbit.
 
A qui atén el projecte?

Està destinat a persones que es trobin en processos itinerants per la pèrdua del seu habitatge habitual i que actualment formin part de recursos residencials d’entitats socials, amb les quals es vulgui treballar un procés d’arrelament en el territori.
 
Què volem transformar?

El formar part de Proxare és el dret a la creació de vincles socials i un instrument per combatre la soledat, facilitant el arrelament físic i tecnològic en el procés itinerant creat per la vulnerabilitat social.

L’objectiu és recuperar a través de la tecnologia i la seva Identitat Digital, els drets perduts al llarg del transcurs de la itinerancia, per això treballem les competències tecnològiques dels/les usuaris/es, tant importants en el context actual.
 
Projecte amb el suport de:

 

Recerques i consultoria

La nostra entitat s'ha especialitzat en intermediació habitacional. Executem diferents projectes d'inclusió residencial, alguns d'ells amb suport socioeducatiu, i que en el seu conjunt conformen el Programa d'Inclusió Residencial (PIR) de la nostra entitat. El disseny estructural del nostre Programa es conforma principalment mitjançant 3 subprogrames que permeten l'obertura operativa de l'entitat amb els diversos territoris, mitjançant l'articulació de recursos, agents, institucions i sobretot necessitats de la població.

Sota aquesta estructura operativa de programes i projectes amb els quals articulem i executem les nostres activitats, orientats en funció de l'objectiu específic que té cada projecte, però sempre buscant la inclusió residencial, laboral i social de les unitats familiars amb les quals treballem, des d'una perspectiva de gènere.