DRET / HABITATGE / GÈNERE
 
ET TROBES EN UNA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA?
 

INFORMACIÓ DISPONIBLE EN AQUESTA PÀGINA
 

- Serveis de suport disponibles
- Prestacions econòmiques 

- Prestacions per treballadors/es 
- Pobresa energètica
- Informació bàncaria
- Informació durant l'estat d'alarma


* Informem que aquesta informació està en permanent actualització, en relació a la diversa informació per part de les respectives administracions territorials. (Actualització dia 05/07/2021)

 

SERVEIS DE SUPORT DISPONIBLES
 

PROHABITATGE


Prohabitatge posa a disposició de les persones en exclusió residencial un taller de suport a la tramitació online.

El taller es realitza els dimarts de 15:30 a 17h a l'oficina de l'Associació Prohabitatge situat al districte de Sant Martí al carrer Concili de trento 42, Local 1 Barcelona (08018). Per qualsevol informació al respecte, i reserva de places podeu enviar un correu a desfentnusos@prohabitatge.orgSERVEI MUNICIPAL BARCELONA


La Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) s'impulsa conjuntament des del Pla de Barris i Barcelona Activa per atendre les persones que han patit un empitjorament de les seves condicions bàsiques de vida arrel de la crisi sanitària de la COVID19 i que, per diferents motius (manca d'informació, de competències digitals, de comprensió del llenguatge burocràtic o d'accés a internet...), necessiten un assessorament i/o acompanyament per accedir als recursos/ajuts existents.

S'ofereix:

         -  Acompanyament a l’Economia Familiar: orientació i formació individualitzada per gestionar i planificar pressupostos, prevenir deutes, controlar despeses...

      - Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front als efectes emocionals ocasionats.

Demanar cita prèvia als punts d'atenció del districte on resideixes, més informació 


 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

 

INGRÉS MÍNIM VITAL 


Es tracta d'una prestació de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims mensuals a llars en situació d'especial vulnerabilitat.

 Requisits 
 

- Llars de diferents nombre de persones, incloses unipersonals.
- Amb residencial legal i efectiva en Espanya, almenys 1 any ininterromput (exceptuant situacions de violència de gènere, trata i explotació sexual).
- A cada llar hi haurà un titular que sol·liciti la prestació.
- El titular serà una persona entre 23 i 65 anys, o majors d'edat en cas de tenir fills i menors a càrrec. 

 

El Ingrés Mínim Vital assigna a cada llar un llindar personalitzat mínim de renta mensual. Aquest llindar varia entre els 462€ i els 1.015€ al mes en funció del número de persones que conviuen com beneficiaries i de les seves característiques.

 

Sol·licitud d'Ingrés Mínim Vital  


 Totes les persones titulars de l'INGRÉS MÍNIM VITAL i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar anualment declaració corresponent a l'IRPF.

 ​En els casos de ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), s’ha procedit a enviar a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) les dades bàsiques dels beneficiaris d’RGC dels que s’han pogut validar part dels requisits segons la normativa de l’IMV (art. 29.2 del Real Decreto 20/2020). Així mateix, s’ha comunicat als perceptors (correu electrònic, SMS o carta) l’inici d’aquest tràmit per la valoració del Ingrés Mínim Vital.
 
Aquesta actuació des de la Renda Garantida de Ciutadania, s’ha facilitat d’ofici la sol·licitud de l’ingrés Mínim Vital de forma coordinada amb l’INSS  per tal que el ciutadà no hagi de realitzar cap gestió.

En cas de ser-li aprovada la sol·licitud, l’import que rebrà entre les dues prestacions (RGC + IMV) serà el mateix que està percebent actualment d’RGC. En cas de ser-li denegat l’IMV, no afectarà a la percepció actual de l’RGC.

La resolució de l’IMV li serà notificada per part de l’INSS.
INFORMACIÓ PER TRÀMITS

Inscripció com a demandant d'ocupació al SOC 

 
- PER INTERNET (SENSE CERTIFICAT ELECTRÓNIC)   

- Truca al 900 800 046 de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores.
 
 
Sol·licitud de prestacions al SEPE
* Per realitzar aquest tràmit primer s’ha de constar inscrit com a demandant d’ocupació per poder fer sol·licituds al SEPE.
 
- SOL·LICITUD AMB CERTIFICAT O CLAU ELECTRÒNICA  
 

- SENSE CERTIFICAT NI CLAU ELECTRÒNICA 

Es podrà omplir el formulari de PRE-SOL·LICITUD de la prestació que no necessita de certificat electrònic ni clau electrònica.  

* Aquest formulari de PRE-SOL·LICITUD no suposa una sol·licitud definitiva però permet anticipar la recollida de dades per a agilitzar la tramitació de la sol·licitud. 


- Trucant a l'Oficina que correspongui a la persona sol·licitant d'acord amb el seu domicili.

 
 
PRESTACIONS D'ATUR 
 
Les prestacions per situacions de desocupacions s'han percebut amb les mateixes condicions i durada que estableixi la normativa sense canvis, durnt l'estat d'alarma. Excepte en el cas de treballadors/es en situació d’ERTO que tindran dret a la prestació d’atur independentment del temps cotitzat i durant tot el temps que continuï en situació d’ERTO sense que aquest temps es resti de les seves prestacions futures.

La prorroga de prestacions significa que en cas de que una persona estigués rebent una prestació no contributiva durant l’estat d’alarma,( és a dir, un subsidi d’atur com és la RAI i l’ajuda familiar) si aquest subsidi és renovable i no s’ha esgotat el temps màxim, es prorrogarà automàticament sense cap tràmit

 En cas de que tingui dret a qualsevol subsidi, s'haurà de demanar fent la sol·licitud corresponent, no s'aplicà de forma automàtica. 

Subsidi per aturats sense ingressos

 430 euros al mes

 Durant 3 mesos


 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Noves sol·licituds
- A L'APLICATIU DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA  
- TRUCANT A 900 400 012 
 
 
Sol·licituds ja presentades

Per demanar informació sobre sol·licituds ja en tràmit es pot fer ús de la bústia de contacte de GENCAT → Serveis Bàsics d'Atenció Social per a situacions d'urgència social

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social per a situacions d’urgència social continuen atenent online, podeu trobar l'oficina que us correspon    AJUDES ECÒNOMIQUES MUNICIPALS DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania una sèrie d'ajuts d'economia domèstica que poden ser del vostres interès → 

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER TREBALLADORS/ES BAIXES PER INCAPACITATS TEMPORAL (IT)


Treballadors/es que tinguin que guardar quarantena per haver estat en contacte amb un positiu, però no estiguin malalts. S'ha equiparat el suposat a una baixa per Incapacitat Temporal (IT), que permeti al treballador cobrar el 75% del seu salari base, i el 100% a partir de les tres setmanes de baixa.PRESTACIONS PER AUTÒNOMS 

Prestació especial en cas de que el negoci estigui obligat a tancar

 Si un autònom cotitza per la base mínima seria de 472€

Prestació per caiguda de més del 75% dels ingressos

 
Es descomptarà la cotització que tingui l'autònom.

 Aquesta ajuda és compatible amb la activitat, sempre que els rendiments no superin els 950€.

La prestació equival al 70% de la base reguladora. Si no es pot acreditar el període mínim de cotització de 12 mesos, serà el 70% de la base mínima, serien 661€.

Moratòria pel pagament de la quota a la Seguretat Social de fins a 6 mesos.


 

POBRESA ENERGÈTICA


BO SOCIAL


 Tenen dret al bo social treballadors/es autònoms/es per al consum del seu habitatge habitual i dels seus negocis si són considerats consumidors vulnerables, són considerats com a tal aquells/es amb rendes iguals o inferiors:

- A 2,5 vegades el IPREM de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat familiar o no hi ha cap menor en la unitat familiar.

- A 3 vegades el IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en unitat familiar.

- A 3,5 vegades el IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.
 
 
 Per demanar el Bo Social ha d'estar en el mercat regulat, a la factura ha de constar que està en una tarifa PVPC.GARANTIES DE SUBMINISTRAMENTS


Aquelles famílies que tinguin dret al bo social poden beneficiar-se d'un descompte del 25% o 40% segons el seu grau de vulnerabilitat, per a facilitar que es pugui pagar la factura.  Així mateix, els serveis socials municipals poden comptar amb línies o mecanismes de suport específics.
 
Aquesta mesura s’aplica independentment de que s’hagi o no pogut tramitar el certificat de consumidors en risc d'exclusió social al bo social.

 Sempre que una llar sigui beneficiaria del bo social per fill a càrrec, o per discapacitat o dependència d'un membre de la família no es pot produir un tall de subministres.

 
 
 
INFORMACIÓ BÀNCARIA 

 

COMPTE DE PAGAMENT BÀSICA (Real Decreto-ley 19/2017) 

 Té dret a l'accés al Compte de Pagament Bàsica: clients o potencials clients, persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. 

 
 El Compte de Pagament Bàsica és un compte en euros i oberta en entitats de crèdit. Aquesta permet presentar alments els serveis d'oberura, utilització i tancament del compte, així com el de dipòsit de fons, la retirada de diners en efectiu en euros en les oficines o els caixers automàtics de l'entitat situats a la Unió Europea i les següents operacions de pagament en aquesta zona: deute domiciliats, pagaments mitjançant targeta de dèbit o prepagament i transferències.
 

 Té restringit l'accés a aquest compte: 
 
- El client que ja sigui titular a Espanya d'un compte d'aquesta tipologia.

- Que l'obertura del compte sigui contrària als interessos de la seguretat nacional o d'ordre públic. 

- Qué el client no aporti la informació requerida per l'entitat en funció del nivell de risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.

 
 
 La comissió màxima, única i conjunta que l'entitat podrà cobrar al client titular d'un compte de pagament bàsica serà de 3 euros al mes, estableix que aquest import de 3 euros mensuals cobrirà un número de 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la UE. En el cas que el client realitzés un major número d'aquestes operacions, l'entitat no podrà repercutir-li una comissió o despesa superior en còmput anual a les comissions o despeses mitjanes que aplicació per a cada tipus d'operació.
 
 
 Reial decret 164/2019, també s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsiques en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d'exclusió financera. L'entitat no podrà exigir cap comissió en els casos en què tots els titulars i autoritzats d'un compte d'aquesta tipologia es trobin en aquesta situació. La gratuïtat es mantindrà durant períodes de dos anys tret que l'entitat pugui acreditar que el client ha deixat de pertànyer al col·lectiu de vulnerabilitat.