DRET / HABITATGE GÈNERE


MESURES EN MATÈRIA D'HABITATGE 
Segons Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front l’impacte econòmic i social del COVID-19 i el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Aquests regulen mesures per als col·lectius especialment vulnerables, en diferents matèria d'habitatge:

Podeu trobar la informació desenvolupada a la Guia de mesures sobre habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
ÀMBIT HIPOTECARI
 
Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per llars vulnerables.

  Llars vulnerables sense alternativa habitacional

 Fins el 31 de gener de 2021 
Àmbit lloguer 

 
Suspensió extraordinària de llançaments per llars vulnerables sense alternativa habitacional

 
Període màxim de 6 mesos


Pròrroga extraordinària del contractes d'arrelament d'habitatge habitual
subjectes a la LAU 29/1994, que finalitzen el període de pròrroga forçosa o tàcita durant l'estat d'alarma i fins els 2 mesos després.

 
Període màxim de 6 mesos


Moratòria de deute de la renda de lloguer per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica.
 
- L’arrendatari pot sol·licitar l’ajornament/moratòria fins el 2 de juliol 2020.

- L’aplicació de la moratòria és automàtica pels arrendadors grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatge que podran escollir entre:

1/ Reduir la quota fins el 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma.

 màxim 4 mensualitats
 
 

2/ Una moratòria automàtica en el pagament de la renda mentre duri l’estat d’alarma. La renda s’aplaçarà mitjançant el fraccionament de les quotes, com a mínim durant 3 anys i sense interessos.

 moratòria màxima de 4 mensualitats
 

 
Es pot accedir als microcrèdits per facilitar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual, només en el supòsit que el propietari no accepti cap acord o no respongui la sol•licitud de moratòria/ajornament
 
 
 màxim 6 mensualitats de renda
 
 
Línia d’avals amb total cobertura de l'Estat, per a que les entitats de crèdit puguin oferir ajudes transitòries de finançament a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, en forma de préstec amb un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogable excepcionalment per altres 4 i sense cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.


  Sol·licitud: abans del 30 de setembre de 2020
 
Formalització: abans del 31 d'octubre de 2020

 
Modificacions en el Pla Estatal d'habitatge 2018-2021 a implementar per la Comunitat Autònoma: 

 
Nou Programa d'ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Ajuts de concessió directa per a contribuir a minimitzar l' impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual amb una quantia de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda.


- Substitueix el programa d’ajut a les persones en situació de desnonament o llançament de l’habitatge habitual per un nou Programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.


- Modifica el Programa de foment del parc d’habitatges de lloguer, incorporant un nou supòsit que possibilita destinar els ajuts a la compra d’habitatges amb la finalitat d’incrementar el parc públic. 
 

AJUDES TRANSITÒRIES PEL FINANÇAMENT DEL LLOGUER D’HABITATGES A PERSONES EN SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT

 
S'han publicat les condicions per accedir als crèdits ICO, es tracta d’una línia de crèdits avalats amb els interessos i despeses subvencionades per tal de sufragar les despeses de lloguer de les famílies en situació de vulnerabilitat social.
 

Els requisit per accedir a aquest crèdit són els mateixos que per poder accedir a les reduccions de lloguer previstes per a gran tenidors. És a dir, trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat social.


 REQUISITS PERSONALS
 
A aquest efectes, la normativa entén que estan en un cas de situació d'especial vulnerabilitat social les persones que es trobin, en els següents supòsits: 
 
- En situació de desocupació.
- Hagin tingut un ERTE.
- Tinguin una reducció de la seva jornada per motiu de cures.
- Si es tracta de treballadors/es per compte propi assimilats, que hagin patit una pèrdua substancial d'ingressos.
- Per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquin aquesta reducció d'ingressos a conseqüència de l'expansió del COVID-19.

 
REQUISITS MATERIALS

Qué la persona, en el mes anterior a la sol·licitud, s'hagin trobat en algun dels següents requisits:
  
- Limitació d'ingressos de la unitat familiar: amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar no superi el límit de 3 vegades l'IPREM (per a 2020 és de 548,60 €) és a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1613,52. Aquest límit s'incrementarà en:
 
- 0,1 vegades per cada fill a càrrec en la unitat familiar

- 0,15 vegades per fill a càrrec en cas d'unitat familiar monoparental

- 0,1 vegades per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar

- 4 vegades, en perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec, en el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%

- 5 vegades per persones que estiguien en situació de gran dependencia  

 
- Qué el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 % dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar. 


- No tenir habitatges en propietat.


 La tramitació és pot fer en aquest enllaç 


 La quantia del préstec serà de fins al 100% de l'import en 6 mensualitats, en virtut del contracte d'arrendament d'habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d'un màxim de 900 euros per mensualitat.
 
Les sis mensualitats finançables podran ser des de l'1 d'abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l'entitat bancària.

 
 El termini d'amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de carència de principal de sis mesos.
 
L'arrendatari podrà realitzar la cancel·lació total o amortització anticipada facultativa del finançament, sense que això li generi despeses o comissions.

  
 Les sol·licituds hauran de presentar-se abans del 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 d'octubre de 2020.